Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dostarczania treści cyfrowych przez serwis www.ewidencjaczasu.com.pl

Definicje

Serwis – witryna internetowa dostępna w internecie pod adresem https://www.ewidencjaczasupracy.com.pl

Użytkownik – każdy, kto korzysta z serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl

Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

ECP xxxx – oferowana w serwisie aplikacja, której pełna nazwa brzmi Ewidencja Czasu Pracy zapisana w formacie xls, gdzie xxxx oznacza dany rok.

Administrator – właścicielem i administratorem serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl jest firma MASZTO Tomasz Pluta (zwana dalej MTP) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Ściegiennego 9/27, NIP 5921219374, REGON 220104500

Oferta serwisu

Serwis umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych treści cyfrowych zawierających aplikację: ECP xxxx w formacie arkusza kalkulacyjnego z rozszerzeniem xls.

Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).

Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury VAT.

Warunki techniczne umożliwiające korzystanie z zakupionego oprogramowania

Administrator serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl zapewnia Kupującemu korzystającemu z serwisu poprawność działania serwisu na następujących przeglądarkach: IE wersja 9.0 lub wyższa, FireFox 3.0 lub wyższa z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek IE i FireFox może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl , należy je wszystkie wyłączyć.

Do poprawnego korzystania z pobranych aplikacji ECP xxxx niezbędne jest oprogramowanie poprawnie odczytujące pliki w formacie xls.

Sposób realizacji zamówienia

Klient nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych pobranych z serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Płatności w serwisie ewidencjaczasupracy.com.pl obsługuje firma PayU w formie bezpośredniego przelewu online dla większości polskich banków.

Ścieżka zakupowa:

  • po podjęciu decyzji o zakupie i wybraniu aplikacji, kupujący ma dwie drogi do sfinalizowania transakcji:
  • Pierwsza: Menu Sklep>>Obrazek>>Dodaj do koszyka>>Zobacz koszyk>>Podaj swoje dane lub zaloguj jeżeli masz już konto>>Przejdź do płatności>>Kupuję i płacę
  • Druga: Menu Sklep>>Dodaj do koszyka>>Zobacz koszyk>>Podaj swoje dane lub zaloguj jeżeli masz już konto>> Przejdź do płatności>> Kupuję i płacę
  • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” obsługę płatności przejmuje firma PayU, a kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez PayU
  • Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od firmy PayU na konto serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl Kupujący otrzymuje na swój adres skrzynki pocztowej e-maila z linkiem do pobrania zakupionego pliku. Zakupiony plik można także pobrać logując się na swoje konto w sklepie www.ewidencjaczasupracy.com.pl

Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy, czyli możliwość pobrania zakupionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora.

Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem, lub nienależnym wykonaniem usługi, powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację
  • e-mail Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny serwisu podany na stronie ewidencjaczasupracy.com.pl w zakładce Kontakt.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień , termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

Odstąpienie od umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument może złożyć w formie zgodnej z prawem konsumenckim.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

Prawa autorskie i zasady korzystania z produktów

Aplikacje oferowane w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83). Kupujący ma prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa. Licencja obejmuje tylko jedno stanowisko pracy. W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępniania pliku, nie upoważnia Kupującego do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części treści zawartych w pliku, prób łamania haseł i zmiany treści plików na których pracuje, a które to treści są zabezpieczone hasłami. Zawarcie umowy udostępniania pliku nie przenosi na Kupującego jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.

Polityka ochrony danych osobowych

Dokonanie zakupu wymaga od Kupującego podania danych osobowych. Dane zbierane podczas zakładania konta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres firmy lub zamieszkania, NIP, hasło do zakładanego konta. Dane te niezbędne są do wystawienia faktury.

Płatności w serwisie obsługuje firma PayU i to do niej przekazywane są wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu. Formularz logowania na stronie PayU zabezpieczony jest 128 bitowym kluczem. Dodatkowo tożsamość strony PayU oraz serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl potwierdza certyfikat SSL wydany przez instytucję certyfikującą. Datę ważności certyfikatu można sprawdzić klikając w ikonkę kłódki przed adresem strony.

Więcej o Polityce Prywatności w Serwisie ewidencjaczasupracy.com.pl czytaj tutaj.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w razie zmiany przepisów prawa. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany te są obowiązujące dla zarejestrowanych Użytkowników po 14 dniach , oraz od momentu ogłoszenia w serwisie dla pozostałych Użytkowników.

Korzystając z Serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, oraz zwyczjów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

MTP zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

Regulamin dla serwisu Ewidencja Czasu Pracy wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.