Regulamin zakupów

dla

Ewidencja Czasu Pracy

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym , a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dostarczania treści cyfrowych przez serwis ewidencjaczasupracy.com.pl

Definicje

Serwis – witryna internetowa dostępna w internecie pod adresem https://www.ewidencjaczasupracy.com.pl

Użytkownik – każdy, kto korzysta z serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl

Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

ECP xxxx – oferowana w serwisie aplikacja, której pełna nazwa brzmi: Ewidencja Czasu Pracy zapisana w formacie xls, gdzie xxxx oznacza dany rok

Administrator – właścicielem i administratorem serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl jest firma MASZTO Tomasz Pluta (zwana dalej MTP)  z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański, ul. Ściegiennego 9/27, NIP: 592-121-93-74, REGON: 220104500

 

Oferta serwisu

Serwis umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych treści cyfrowych zawierających aplikacje: ECP xxxx w formacie arkusza kalkulacyjnego z rozszerzeniem xls.

Wszystkie ceny podane w serwisie ewidencjaczasupracy.com.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).

Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury VAT.

 

Warunki techniczne umożliwiające korzystanie z zakupionego oprogramowania

Administrator serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl zapewnia Kupującemu korzystającemu z serwisu poprawność działania serwisu na następujących przeglądarkach: IE wersja 9.0 lub nowsza, FireFox 3.0 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek IE i FireFox może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl , należy je wszystkie wyłączyć.

Do poprawnego korzystania z pobranych aplikacji ECP xxxx niezbędne jest oprogramowanie poprawnie odczytujące pliki zapisane w formacie .xls.

 

Sposób realizacji zamówienia

Klient nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych pobranych z serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Płatności  w serwisie ewidencjaczasupracy.com.pl obsługuje firma PayU w formie bezpośredniego przelewu on-line dla większości polskich banków.

Ścieżka zakupowa:

  • po podjęciu decyzji o zakupie i wybraniu aplikacji odpowiedniej dla siebie, Kupujący ma dwie drogi do sfinalizowania transakcji:
  • Pierwsza: Klika w ikonkę „+” przy wybranym produkcie, pojawia się napis „Dodaj do koszyka”, następnie pojawia się napis „Do kasy”, po kliknięciu w ten napis Kupujący zostanie przeniesiony do strony podsumowującej zakupy
  • Druga: Klika w obrazek z wybranym produktem, następnie Kupujący  zostanie przeniesiony na stronę z krótkim opisem aplikacji, klika w przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”, a następnie w przycisk „Do kasy”, gdzie po kliknięciu w ten napis Kupujący zostanie przeniesiony do strony podsumowującej zakupy
  • kolejna strona to podsumowanie zamówienia, (w tym miejscu można jeszcze usunąć zamówienie), Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, które to dane umożliwią wystawienie faktury zgodnie z polami formularza
  • zawarcie umowy następuje po kliknięciu w przycisk:”Zamawiam i płacę”
  • po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” obsługę płatności przejmuje firma PayU, a kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez PayU

Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od firmy PayU na konto serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl, Kupujący otrzymuje na swój adres skrzynki pocztowej  e-maila z linkiem do pobrania zakupionego pliku.

Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy, czyli możliwość pobrania zakupionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora.

 

Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu podany na stronie ewidencjaczasupracy.com.pl

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 

Odstąpienie od umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie zgodnej z prawem konsumenckim.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Prawa autorskie i zasady korzystania z produktów

Aplikacje oferowane w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).  Kupujący ma prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa.. W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępnienia pliku nie upoważnia Kupującego do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części treści zawartych w pliku , ani nie przenosi na Kupującego jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.

 

Polityka ochrony danych osobowych

Dokonanie zakupu wymaga od Kupującego podania danych osobowych. Dane zbierane podczas zakładania konta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres firmy lub zamieszkania, NIP, hasło do zakładanego konta. Dane te niezbędne są do wystawienia faktury.

Płatności w Serwisie obsługuje firma PayU i to do niej przekazywane są wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu. Formularz logowania na stronie PayU zabezpieczony jest 128-bitowym kluczem. Dodatkowo tożsamość strony PayU potwierdza certyfikat SSL wydany przez instytucję certyfikująca. Datę ważności certyfikatu można sprawdzić klikając w ikonkę kłódki przed adresem strony..

Więcej o Polityce Prywatności w Serwisie ewidecjaczasupracy.com.pl czytaj tutaj.

 

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w razie zmiany przepisów prawa. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany te są obowiązujące dla zarejestrowanych Użytkowników po 14 dniach, oraz od momentu ogłoszenia w Serwisie dla pozostałych Użytkowników.

Korzystając z Serwisu ewidencjaczasupracy.com.pl Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

MTP zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

 

Regulamin dla serwisu oferującego Ewidencję Czasu Pracy wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

Strona główna   Regulamin   Polityka Prywatności   Dane firmy   Kontakt